Maatschappelijke zetel:

Spacompany BV
Zwaarveld 9A
9220 Hamme
Ond nr:BE0760 449 712

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN GARANTIEBEPALING:

Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande contract-, verkoop- en factuurvoorwaarden.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. De klant wordt geacht bij bestelling kennis genomen te hebben van deze verkoopsvoorwaarden .

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst of einde van onze werken, schriftelijk worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de maand na de ontdekking ervan worden gemeld.

 

 1. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

 

 1. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

 

 1. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

 

 1. Onze leveringen zijn contant betaalbaarBij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 8,5 % intrest per kalendermaand en een schadebeding van 15% met een minimum van 125 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

 

 1. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

 1. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 

 1. De garantie geldt alleen indien het geleverde goed volgens de bij levering meegegeven voorschriften werd gebruikt en voor zover het goed volledig werd betaald. De garantie wordt niet gewaarborgd door Spacompany ten aanzien van slijtage ingevolge normaal gebruik, noch ten aanzien van een goed dat door een andere partij dan door Spacompany werd hersteld of aangepast zonder schriftelijke goedkeuring van Spacompany. De garantie van Spacompany strekt zich niet verder uit dan deze van haar leverancier/fabrikant van het defecte onderdeel voor zover het verborgen gebreken betreffen en dit gedurende 24 maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum. Iedere aansprakelijkheid aangaande zichtbare gebreken wordt bij het verstrijken van 2 dagen na levering uitdrukkelijk uitgesloten. Alle gegeven garanties worden gegarandeerd door de fabrikant/invoerder van het product; niet door Spacompany zelf, tenzij anders vermeld. Garanties indien gegeven boven de 24 maand,  gelden enkel op de vermelde garantieonderdelen; niet op verplaatsing, verzending en werkuren.

De garantie kan slechts worden ingeroepen indien de volgende voorwaarden verenigd zijn:

1.  De goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst;

2. De goederen worden in normale omstandigheden voor prive gebruikt; niet voor professioneel gebruik.. De waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk werden beschreven in  bijzondere voorwaarden; bij slecht onderhoud; bij wijziging door de klant; demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon, ed. ; Produkten zijn bedoeld voor privégebruik.

3.  Enkel de door Spacompany aanbevolen onderhoudsprodukten en reinigingsprodukten mogen gebruikt worden. Bij gebruik van andere produkten of automatische zuiveringsinstallaties, niet door spacompany  geinstalleerd; vervalt de garantie op dezer.

4. Het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk werd vermeld. Om de garantie te kunnen inroepen zal de klant iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste 2 weken nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen, doch binnen 24 maanden na leveringsdatum. De waarborg beperkt zich tot de toezending van de gebrekkige onderdelen of vervanging van het gebrekkige goed, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding van welke aard dan ook. De klant dient op eigen kosten en risico het goed naar spacompany te brengen teneinde het te laten herstellen of vervangen en dit naar keuze van Spacompany. Er is geen garantie op lampen, LED’s, glaswerk (ramen, glasdeuren), saunaweerstanden, starters, zekeringen en acrylplaten.

 

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd.
  RPR Gent, Afdeling Dendermonde